top of page
Search

HATHA YOGA IN DALS LÅNGED

tisdagar 18.00 - 19.30 Folkets hus Mustadfors

Dals Långed


Vi strävar alla efter en bättre livskvalitet. För vissa innebär det en frisk och stark kropp, för andra vitalitet, lugna tankar eller inre och yttre skönhet. Hatha yoga är den mest grundläggande och mest utövade yogan i västvärlden. Den fungerar på alla nivåer i en person, vilket vi uppnår genom regelbunden yogaövning.

Ordet yoga betyder 'att gå med' eller 'att ok' eller 'förena'. Ordet Hatha har flera betydelser och betyder ordagrant makt, men det tolkas ofta som en fras som betyder sol (ha) och måne (tha). Hatha förbinder den yttre och inre världen, upprätthåller balansen mellan sol- och månenergi i kroppen. Vi kan också säga att den förbinder och harmoniserar den manliga och kvinnliga principen inom oss.

Yoga är därför en holistisk övning som kombinerar rörelse med medveten, kontrollerad andning. Den kombinerar fysiska övningar och andningstekniker och påverkar därmed det allmänna mentala och fysiska välbefinnandet och bättre energiflöde. Den fungerar holistiskt.

Hatha yoga inkluderar specifika ställningar (asanas), andningstekniker (pranayama), lugnande tekniker (mantran och affirmationer), meditation (djup avslappning) och kroppsrengörande tekniker (kriya).

Yoga har funnits under tusentals år just för att den passar alla, oavsett ålder, kön och religion. Det härstammar från en gammal indisk tradition som har spridit sig över världen. Idag finns det i många versioner.


Vi är glada att vi har Hatha yoga här i Långed, varje tisdag i Mustadfors Folkets Hus kl 18-19.30. under ledning av Nad Sasson, vår lokala yogi.in English ...


We all strive for a better quality of life. For some it means a healthy and strong body, for others vitality, calm thoughts or outer but mostly inner beauty. Hatha yoga is the most basic and most practiced yoga in the western world. It positively affect all levels of our being, which we achieve through regular yogic practice.

The word yoga means 'to join' or 'to yoke' or 'to unite'. The word Hatha has several meanings and literally means power, but it is often interpreted as a phrase meaning sun (ha) and moon (tha). Hatha connects the outer and inner world, maintains the balance of solar and lunar energy in the body. We can also say that it connects and harmonises the male and female principle within us.

Yoga is therefore a holistic exercise that combines physical movements with conscious, controlled breathing. It combines physical exercises and breathing techniques and thus affects the general mental and physical well-being and better energy flow. It works holistically.

Hatha yoga includes specific postures (asanas), breathing techniques (pranayama), mind calming techniques (mantras and affirmations), meditation (deep relaxation) and bodily cleansing techniques (kriya).

Yoga has been present for over a thousands of years precisely because it is suitable for everyone, regardless of age, gender and religion. It stems from an ancient Indian tradition that has spread around the world. Today It exists in many versions, adapted to the modern, restless world, where people are exposed to the daily stresses of capitalist society. All of these modern versions don’t really have much in common with the original, ancient yoga, but it still works benefficialy on our body, soul and mind.

Yoga is the awareness we are more than just a body. It is the awareness that we are an endless field of possibilities for growth and development. Yoga is an exercise in how to love yourself and others.

We are happy Hatha yoga is also here in Långed, every Tuesday in Mustadfors Folkets Hus with Nad Sarasson, our local yogi.

Comentarios


bottom of page